duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 23:08 20/09 cho khách hàng Nghi