duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 18:42 15/09 cho khách hàng Admin Duy