duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 18:04 15/09 cho khách hàng Lê Thị Quý