duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:32 20/09 cho khách hàng Admin Duy