duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:13 20/09 cho khách hàng nguyễn nữ quê hương