duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:51 23/09 cho khách hàng Đỗ Gia Trần Tố Vy