duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:06 23/09 cho khách hàng Nghiệp