duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:48 20/09 cho khách hàng Nguyễn Thế Duy