duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:42 02/10 cho khách hàng Uyên BC