duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:41 23/09 cho khách hàng Nghiệp