duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:06 08/10 cho khách hàng Nguyễn Quốc Duy