duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:15 21/09 cho khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Trúc