duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:09 29/09 – nội dung ghế B8 B9 cho khách hàng Dân