duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:03 20/09 cho khách hàng Lê thị hải vân