duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:35 10/09 cho khách hàng Admin Duy