duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:15 21/09 – chuyển 3 tr xếp thêm ghế sub cho khách hàng Admin Duy