duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 17:55 1/10 thành 17:55 01/10 cho khách hàng Lê hoàng viết đạt