duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 11:02 21/09 + updrade U4+U5 lên F14+F15 thành 11:02 21/09 + updrade U4+U5 lên F14+F15 bù thêm 2tr cho khách hàng Admin Duy