duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 11:02 21/09 thành 11:12 21/09 cho khách hàng Thuận Bùi