duy.cao đã chuyển khách hàng Lê Nguyễn Thanh Trúc từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu