duy.cao đã chuyển khách hàng Admin Duy từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán