Đức Huỳnh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Thuỵ Du từ admin đặt