Đức Huỳnh đã xác nhận khách hàng Khấu Quang Trình từ admin đặt