Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Quyên TT cho khách hàng Lê Thanh Thuỷ Trúc