Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Quyên chưa TT cho khách hàng Thanh Phạm