Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Quyên TT thành Quyên chưa TT cho khách hàng Cao Hoàng Minh Ngọc