Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Chị Ngân đặt: Anh Thành + Vợ anh Hoàng Nhã thành Chị Ngân: Anh Thành + Vợ Hoàng Nhã cho khách hàng admin Nhi