Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Chị Ngân: Anh Thành + Vợ Hoàng Nhã – VM thành Anh Thành + Vợ Hoàng Nhã – VM cho khách hàng admin Nhi