Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Anh NgLe thanh toán sau thành NgLe chưa TT cho khách hàng Ân Đặng