Đức Huỳnh đã chuyển khách hàng Trấn Thành từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ