Đức Huỳnh đã chuyển khách hàng Nguyễn Việt Đức từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán