Đức Huỳnh đã chuyển khách hàng Huỳnh đức từ đã thanh toán sang danh sách được giảm giá